Koncepcja pracy przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Mokobodach

na rok szkolny 2022/2023

 

Koncepcja zaopiniowana pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/31/08/2022 z dnia 31.08.2022 r.

 

 

 Koncepcja pracy przedszkola powstała w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

Uwzględnia ponadto:

  • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023
  • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej z dn. 30.06.2021
  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
  • treści podstawy programowej oraz statut przedszkola.

 

Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie

Zadania do realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Stworzenie wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.

Wrzesień

Wychowawcy grup

2.

Obchody „Dnia Przedszkolaka”

20 wrzesień

Wszyscy nauczyciele

3.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

4.

Spotkanie czytelnicze - wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim.

październik

G. Dudek

5.

Udział i realizacja w przedszkolu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "

Wg harmonogramu

Wszyscy nauczyciele

6.

Organizowanie wycieczek do: muzeum, kina, teatru.

Alternatywa/ sytuacja pandemiczna – wycieczki wirtualne na dużym ekranie (młodsze dzieci)

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

7.

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

8.

Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/ alternatywa on - line

 

wszyscy

9.

Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np.

"Góra grosza”,

„Zbieranie nakrętek”,

„Szlachetna paczka”,

„Miska dla schroniska” itd.

 

 

Listopad

 

Grudzień

luty

 

 

G. Dudek

wszyscy

A. Skup

A. Skup

 

10.

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry, wręczenie upominków

6 grudnia

Nauczyciele

Rada Rodziców

11.

Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą

Grudzień-marzec

wszyscy nauczyciele

12.

Spotkanie z leśniczym lub myśliwym

Styczeń- luty

T. Zabuska

13

Spotkanie z dietetykiem

wrzesień

E. Krzymowska

14

Teatrzyk dla dzieci pt. Tadek niejadek lub inny

październik

G. Dudek

15

Warsztaty kulinarne pt. „Młody odkrywca smaków i zapachów” - samodzielne przygotowywanie posiłków przez dzieci.  Wycieczka do Kulinarnego Poddasza w Siedlcach

Grudzień- maj

Grupa III, IV i V

16

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji plonów z ogrodu i sadu oraz hodowla różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół

Wrzesień,

marzec

wszyscy

17

Spotkanie czytelnicze - Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą

Styczeń- luty

wszyscy nauczyciele

18

Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

Cały rok

wszyscy

19.

Spotkanie czytelnicze - promowanie dbałości o własne ciało poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

kwiecień

wszyscy

20.

Dzień służby zdrowia - spotkanie z lekarzem/pielęgniarką

kwiecień

M. Aftyka

 

 

Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

Zadania do realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Zebranieogólnez rodzicami, otwierające nowy rok szkolny.

- zapoznanie z regulaminem przedszkola, ubezpieczenie dzieci, opłaty za przedszkole

Zebranie w grupach

- zapoznanie m.in. z programami wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, koncepcją pracy przedszkola na bieżący rok, potrzebami w zakresie współpracy.

Wrzesień

Dyrektor

 

 

 

Wychowawcy grup

2.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach,

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

3.

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

W razie potrzeb

A.    Nicewicz

5.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Cały rok

wszyscy

6.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

Pedagog

7.

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

pedagog

8.

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze. Wspólne zorganizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu imprez"

Maj

A. Buczek

W.Bednarczyk

 

 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich przedszkolaków 

 

Zadania do realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Przeprowadzenie wstępnej diagnozy gotowości dzieci 6- letnich

Prowadzenie obserwacji dzieci w grupach

Diagnoza końcowa - przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

wrzesień-październik

 

do 30 kwietnia

Wychowawcy grup IV i V

Nauczyciele grup

Gr. IV i V

2.

Podsumowanie wyników, określenie wniosków z obserwacji i diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grup

październik

Wychowawcy grup IV i V

3.

Badanie rozwoju mowy przez logopedę, przeprowadzenie badań przesiewowych u 5-6- latków, prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy

wrzesień

P. Horabik

4.

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków

cały rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele wspomagający

Logopeda

Pedagog

8.

Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi, określanie dostosowań wymagań edukacyjnych dla dziecka z potrzebami.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

9.

Powołanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych i wwr,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

A. Nicewicz

Nauczyciele wspomagający

Wychowawcy

Specjaliści

10.

Dzień Kolorowej Skarpetki - obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

21 marca

A.    Osińska

11.

Przygotowanie gazetki dla rodziców- podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa

marzec

A.    Osińska

12

Zapal się na niebiesko dla autyzmu- czyli dzień wiedzy na temat autyzmu

(ozdabianie Sali na niebiesko, niebieskie koszulki)

2 kwietnia

A. Księżopolska

13.

Przygotowanie gazetki dla rodziców „Prawda i mity nt. autyzmu”

kwiecień

A.Księżopolska

14.

Współpraca  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

- w procesie diagnostycznym, przygotowywanie opinii nt. funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

- realizacja na terenie przedszkola projektu „Za życiem” dla dzieci posiadających opinię WWR oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

15.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – przygotowanie placu do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

sierpień

 

 

 

Cały rok szkolny

dyrektor

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

16.

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

Wrzesień

 

 

 

Koniec września

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Dyrektor

17.

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

Wg ofert

wszyscy

18.

Kontynuacja akcji „ Zdrowe płuca- drzewo posadzimy, ogród przedszkolny zalesimy”

czerwiec

Gr. IV i V

19.

Zorganizowanie kursu muzycznego (warsztatów dla nauczycieli) – wzbogacanie warsztatu pracy

wrzesień

G. Dudek

       

 

  1. Kalendarz uroczystości przedszkolnych

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Warsztaty dla dzieci- Sensoplastyka w przedszkolu

wrzesień

G. Dudek

2.

Dzień Przedszkolaka- warsztaty sensoplastyczne dla gr. IV i V

20 Wrzesień

Nauczyciele gr. IV i V

 

3.

 

Dzień chłopaka – warsztaty sensoplastyczne II i III

 

30 wrzesień

Nauczyciele gr. II i III

4.

Spotkanie z dietetykiem

wrzesień

E. Krzymowska

5.

Spotkanie z policjantem

Październik

E. Krupa

6.

Pasowanie na przedszkolaka- nadanie nazwy nowej grupie

październik

A.Buczek

A.Skup

7.

Dzień Niepodległości, udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu” o godz. 11.11- akademia

11 Listopad

M.Aftyka

G.Dudek

8.

Światowy Dzień pluszowego misia

25 Listopad

Wszyscy wychowawcy

9.

Spotkanie z górnikiem

4 Grudzień

E. Krzymowska

10.

Mikołajki

6 Grudzień

wszyscy

11.

Przedstawienie świąteczne – kolędowanie

Grudzień

T. Zabuska

12.

Wigilia w przedszkolu

20-21 Grudzień

wszyscy

13.

Bal karnawałowy

Styczeń

W grupach

14.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21-22 Styczeń

W grupach

15.

Dzień kolorowej skarpetki

21 Marzec

Nauczyciel wspomagający

16.

Zapal się na niebiesko dla autyzmu

 2 kwiecień

Nauczyciel wspomagający

17.

Śniadanko wielkanocne

kwiecień

wszyscy

18.

Dzień służby zdrowia – spotkanie z lekarzem

7 Kwiecień

M.Aftyka

19.

Spotkanie ze strażakiem

Maj

W.Bednarczyk

20.

Dzień Mamy, Taty i Dziecka

Maj

A.Buczek

W. Bednarczyk

21.

Czekoladowy autobus- warsztaty

 

W. Bednarczyk

22.

Piana Party

Święto rodziny

W. Bednarczyk

23.

Wycieczki krajoznawcze

Czerwiec

Wychowawcy grup

24.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

M.Aftyka

G.Dudek

T.Zabuska

 

 

  • Przydział zadań dodatkowych

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Przygotowanie dekoracji w salach do rozpoczęcia roku

wszyscy

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

E. Krzymowska

3.

Przesyłanie informacji rodzicom, pedagogizacja (w zależności od sytuacji pandemicznej)

wszyscy

4.

Pisanie protokołów

Wg ustalonego harmonogramu

    5.

Praca w zespołach:

1.      Zespół do zmian statutowych

2.      Modyfikacji regulaminu przedszkola

3.       Opracowanie procedury postępowania w przypadku pojawienia się wszawicy w przedszkolu

4.      Aktualizacja regulaminu wycieczek i spacerów

5.      Zespół do spraw rekrutacji i podziału dzieci do poszczególnych grup

6.      Zespół do spraw pomocy psych- pedagogicznej

7.      Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

8.      Aktualizacja procedur kryzysowych

 

Wszyscy

G.Dudek

 

 

 

T. Zabuska

A. Skup, M. Aftyka, G. Dudek

 

A.Nicewicz, nauczyciele specjaliści

A.Nicewicz, terapeuci

 

Plan może być modyfikowany.

 

Opracowała Grażyna Dudek

Autor: Ewelina Krzymowska