Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Regulaminy

Regulaminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Ewelina Krzymowska

Artykuły

Regulamin wycieczek

REGULAMIN

ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W MOKOBODACH

Podstawy prawne:

 

1)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(Dz. U. z 2018, poz. 1055).

 

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z  2018 r., poz. 2140)

3) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2, pkt 12 (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1943 z późn. zm.),

 •             1.  Zasady ogólne
 1. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej przedszkola, w celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i mogą być organizowane jako:
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu (autokar, środki komunikacji miejskiej);
  • spacery piesze – wyjścia poza teren przedszkola;
  • inne wyjścia edukacyjne poza teren przedszkola np. na lekcje biblioteczne, do pobliskich placówek oświaty, udział w edukacji teatralnej, ośrodków kultury, punktów usługowych  i innych.
 1. Organizowanie przez przedszkole wycieczek i spacerów  ma na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kulturyi historii;
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego;
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
 • poprawę stanu zdrowia dzieci;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • udział w imprezach kulturalno-oświatowych.
 1. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia oraz przypomnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego z wyjątkiem dyżuru wakacyjnego.
 3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i dzieci.
 4. Przy organizacji wycieczek przedszkole może korzystać ze wsparcia profesjonalnych organizatorów turystyki oraz fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

 • 2.  Zasady szczegółowe

 

 1. Udział dziecka w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia:

- każdorazowo podczas organizacji wycieczki krajoznawczo-turystycznej z użyciem środków transportu;

-  raz w roku na okres całego roku szkolnego do from wymienianych w § 1.  ust 1, pkt 2) i 3).

 

 1. Wyjście wymienione w § 1.  wpisuje się do „Rejestru wyjść i wycieczek”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Rejestr na dany rok szkolny prowadzi i przechowuje Dyrektor przedszkola.

 

 1. Rodzice najpóźniej trzy dni przed wycieczką krajoznawczo-turystyczną są pisemnie powiadomieni o:
 • miejscu i godzinie zbiorki;
 • miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;
 • dokładnym adresie pobytu dzieci na wycieczce wraz z numerem telefonu kontaktowego kierownika wycieczki, opiekuna;
 • przewidywanej trasie wycieczki.
 • regulaminie wycieczki.

 

 1. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą brać udział w wycieczkach i innych formach krajoznawstwa i turystyki jedynie w sytuacji, kiedy nie ma przeciwskazań zdrowotnych oraz pod warunkiem zapewnienia zaspokojenia specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju stopnia niepełnosprawności.
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek wyraża dyrektor przedszkola.
 3. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor przedszkola spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 4. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, pracownik przedszkola.
 5. Dyrektor placówki może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki
 6. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem przedszkola.
 7. Po uzgodnieniu terminu wycieczki, kierownik wycieczki przygotuje następującą dokumentację:
 • kartę wycieczki wraz z harmonogramem,  stanowiącą załącznik nr 2do regulaminu;
 • listę uczestników stanowiąca załącznik nr 3do regulaminu;
 • zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce – lista zbiorcza;
 • oświadczenie opiekunów niepedagogicznych wyznaczonych przez dyrektora do sprawowania opieki w czasie wycieczki w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki, stanowiące załącznik nr 4do regulaminu;
 1. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora przedszkola  w celu zatwierdzenia wycieczki. Kierownik składa dokumentację, o której mowa w ust. 10 do dyrektora przedszkola najpóźniej na 1 dzień przed planowaną organizacją wycieczki.
 • 3.  Zasady korzystania z środków transportu

Jako środki transportu dopuszcza się:

 1. Autokar
 2. Bus
 • 4. Wycieczka autokarowa / busem
 1. Kierownik wycieczki  wsiada do autokaru pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.
 2. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.
 3. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.
 4. Przed odjazdem kierownik wycieczki lub opiekun wycieczki  sprawdza listę obecności oraz ustala liczbę uczestników wyjazdu.
 5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach i zapinają pasy bezpieczeństwa, jeżeli autokar jest w nie wyposażony.
 6. Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i  stojąc przy drzwiach ustawia dzieci, zwraca uwagę, aby nie przebiegały przez jezdnię. 
 7. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.
 8. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar.
 9. Po wyjściu z autokaru należy uformować grupę i sprawdzić liczebność osób.
 • 5. Opieka w czasie wycieczki, spaceru i innego wyjścia edukacyjnego
 1. Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik  i opiekunowie wycieczki.
 2. Ustala się następującą liczbę opiekunów na wycieczkach:  
 • wycieczka przy korzystaniu ze  środków komunikacji miejskiej lub autokaru co najmniej 1 opiekun na 12 dzieci;
 • spacery i inne wyjścia edukacyjne co najmniej 1 opiekuna na 12 dzieci;
 • jeżeli w grupie są dzieci  niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinna być zapewniona dodatkowa opieka dostosowana do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W takiej sytuacji dopuszcza się udział rodzica w wycieczce. Jeśli w wycieczce uczestniczy rodzic niepełnosprawnego dziecka, to rodzic/ opiekun prawny jest za to dziecko odpowiedzialny.
 1. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.
 2. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.
 3. Przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki zaznajamia uczestników z zasadami poruszania się po drogach, zachowania w autokarze oraz zachowania się w przypadku odejścia od grupy.
 4. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy dzieci.
 5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 6. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu dziecku/dzieciom opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora placówki i rodziców poszkodowanego. 
 • 6. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki

 

 1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
 • poinformowanie rodziców o wycieczce i uzyskanie zgody od obojga rodziców na wyjazd dziecka;
 • zadbanie o prawidłową organizację (transport, wyżywienie)  i przebieg wycieczki,
 • dbanie o przestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa przez uczestników (teren, rodzaj zwiedzanych obiektów, środek transportu, wyżywienie),
 • pamięta o zabraniu apteczki pierwszej pomocy,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji wycieczki i przedłożenie jej dyrektorowi, to jest:

- karty wycieczki,

- zgody rodziców

 • na czas wycieczki wyjazdowej kierownik wycieczki ustala jakie produkty żywnościowe mogą dzieci spożywać (pilnuje, by rodzice tylko w takie wyposażyli dziecko),
 • wybranie opiekunów, zapoznanie ich z organizacją i przebiegiem wycieczki oraz przydzielenie im zakresu obowiązków,
 • dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki przed dyrektorem i rodzicami dzieci.
 1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
 • ciągła opieka nad uczestnikami wyjazdu;
 • wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez kierownika wycieczki;
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
 •   7. Obowiązki uczestnika wycieczki
 1. W takcie wycieczki i spaceru dzieci powinny:
  • Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
  • Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub kierownika wycieczki.
  • Nie oddalać się od grupy.
  • Podczas jazdy środkiem lokomocji nie zmieniać miejsc.
  • Wszelkie niedyspozycje zgłaszać natychmiast opiekunowi.
  • Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
   i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
  • Nie zrywać roślin, nie śmiecić oraz nie płoszyć zwierząt.
  • Wszyscy podopieczni pozostają bezwzględnie pod stałą opieką opiekunów, bez względu na czas trwania wycieczki.

 

 • 12. Obowiązki rodziców przy organizacji wycieczki

 

 1. Rodzice, których dziecko uczestniczy w wyjeździe organizowanym przez przedszkole, winni:
 • zapoznać się z terminem,  harmonogramem;
 • przekazać kierownikowi wycieczki aktualny telefon kontaktowy;
 • wypełnić zgody, o których mowa w § 2 ust. 1;
 • w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wyjeździe, poinformować z wyprzedzeniem o tym fakcie kierownika wycieczki;
 • przygotować dziecko do wyjazdu;
 • przyprowadzić dziecko do przedszkola  o wyznaczonej godzinie;
 1. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

 

 • 13. Zasady finansowania wycieczki

 

 1. Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest finansowana z środków pozabudżetowych, w szczególności:
 • z odpłatności rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
 • ze środków pochodzących od sponsorów;
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców przedszkola;
 1. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu oraz wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.
 2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce i ponieśli koszty z tego tytułu, a następnie deklarację tę wycofali, mogą uzyskać zwrot kosztów w miarę możliwości.

 

 • 14. Postanowienia końcowe

 

 1. Dzieci,  które nie uczestniczą w wycieczce (z powodu spóźnienia lub braku dokonania opłaty przez rodziców) zapewnia się opiekę w innym oddziale, który pozostaje na terenie przedszkola.
 2. Na odstępstwa od  punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor przedszkola.
 3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych, stanowiących podstawę jego opracowania.

 

26 października 2022
Teresa Zabuska